دوستان عزیز با توجه به اخبار موجود در حوزه ورزش و حجم زیاد این اخبار ما نیاز به تعدادی نویسنده داریم تا دست تنها نباشیم.


در صورت علاقه با ثبت نظر در همین صفحه شما می توانید درخواست نویسندگی بدهید.