علی کریمی به عنوان سومین سرمربی این فصل رشتی ها انتخاب شد