هر چند شفر از خرید چند بازیکن در ترکیب استقلال خبر داد اما هنوز خبری از خرید نیست